کانون دانشجویان زرتشتی

پرونده مرحله مقدماتی بیست و سومین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره نیز بسته شد.

پرونده مرحله مقدماتی بیست و سومین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره نیز بسته شد.

در پی برگزاری مرحله مقدماتی همایش مانتره در چهار شهر تهران و یزد و شیراز و کرمان ، اکنون نتایج نهایی آن مشخص شده و شرکت‌کنندگان مرحله مقدماتی می‌توانند برای مشاهده نتیجه پذیرفته...

کتابخانه بزرگچمی به مدت ۲ روز بازگشایی خواهد شد…

کتابخانه بزرگچمی به مدت ۲ روز بازگشایی خواهد شد…

در راستای هموارتر نمودن راه شرکت کنندگاه همایش مانتره، با همکاری کانون دانشجویان زرتشتی و انجمن زرتشتیان یزد، کتابخانه بزرگچمی به مدت ۲ روز بازگشایی خواهد شد. شرکت کنندگان بخش گاتاشناسی مانتره ۲۳...

error: Content is protected !!